Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Skôr, než nám poskytnete osobné údaje, prosíme, oboznámte sa s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) a § 19 a 20 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ.

Kto sme a kde nás nájdete? Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ JONA s.r.o., so sídlom: Tatranská 364, 059 92 Huncovce, IČO: 45882771, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vl.č. 23622/P(ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „my“). Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať  emailom na adrese: info@jona-technology.com

 • Informácie pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb a účely spracúvania

Nižšie uvádzame informácie pre jednotlivé účely spracúvania a pre jednotlivé dotknuté osoby. Pre podrobnejšie informácie, prosíme, kliknite na odkaz, ktorý sa Vás týka.

 1. Zmluvní partneri a potenciálni zmluvní partneri Spoločnosti, členovia štatutárnych orgánov a kontaktné osoby zmluvných partnerov

Dotknuté osoby:  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú  zmluvnými partnermi Spoločnosti  alebo členmi štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktnými osobami alebo ktoré sú možnými zmluvnými partnermi a kontaktovali Spoločnosť alebo ich Spoločnosť kontaktovala pred uzavretím zmluvy.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Meno a priezvisko, titul, kontaktné údaje, údaje o pracovnej pozícii, údaje zo zmluvných, platobných či účtovných dokumentov (bankové údaje, údaje o dodaných alebo odobraných výrobkoch alebo službách).

Účel

Osobné údaje zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov – fyzických osôb ako aj členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb spracúvame na nasledovné účely:

 1. Na účely prípravy (teda napr. poskytnutia vyžiadanej cenovej ponuky alebo informácie o produktoch), uzavretia a plnenia zmluvy so zmluvným partnerom, vrátane údajov zaslaných cez kontaktný formulár na webovej stránke Spoločnosti
 2. Plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov)
 3. Preverenie oprávnenia konať v mene zmluvného partner a kontaktovanie zmluvného partnera, pokiaľ ide o osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene našich zmluvných partnerov (štatutári, vedúci zamestnanci) alebo sú ich kontaktnými osobami podľa zmluvy na účely plnenia zmluvných povinností podľa našich zmlúv, kontaktovanie zmluvných partnerov a evidencie dokladov, na ktorých sú ich údaje uvedené v zmysle právnych predpisov.
 4. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov  Spoločnosti.

Právnym základom je pre účel

 1.  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ak ide o zmluvného partnera – fyzickú osobu;
 2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda zákonná povinnosť prevádzkovateľa v prípadoch, keď zákon ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené, a to najmä zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve
 3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda oprávnený záujem Spoločnosti na plnení zmluvných a zákonných povinností prípadne na kontaktovaní zmluvných partnerov prostredníctvom kontaktnej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje fyzických osôb, ktoré konajú v mene zmluvného partnera alebo sú jeho kontaktnými osobami pri dohadovaní, príprave alebo plnení zmluvy a 
 4. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania: Na účely prípravy zmluvy uchovávame osobné údaje najviac do 1 roka od ich získania, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Osobné údaje uvedené v zmluve a/alebo spracúvané na účely plnenia zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo potrebné na plnenie zákonných povinností spracúvame po dobu trvania zmluvy, v ktorej sú uvedené alebo na plnenie ktorej sa využívajú. Po skončení zmluvy spracúvame tieto osobné údaje ešte počas premlčacej doby nárokov (spravidla 4 roky) na účely obhajovania, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov, prípadne, ak sa počas takej doby začalo alebo hrozí konanie o nárokoch alebo povinnostiach Spoločnosti, tak až do skončenia takého konania a úplného vyriešenia všetkých nárokov. Osobné údaje na účtovných a daňových dokladoch a iných dokladoch a písomnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinná evidencia alebo archivácia, sa ďalej uchovávajú po dobu trvania doby archivácie alebo evidencie, napríklad po dobu 5 rokov pre údaje v daňových a účtovných dokladoch.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3 a 4.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie

 •  
 • Osoby, ktoré si uplatnili práva podľa Nariadenia

Dotknuté osoby:  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré si uplatnili niektoré svoje práva podľa Nariadenia a za tým účelom kontaktovali Spoločnosť alebo tiež osoby, ktoré poskytli Spoločnosti súhlas na spracúvanie osobných údajov na niektorý z vyššie uvedených účelov a neskôr súhlas odvolali.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Údaje uvedené v žiadosti dotknutej osoby, údaje uvedené v súhlase a jeho odvolaní, spravidla kontaktné údaje žiadateľa

Účel

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 1. Na účely plnenia povinností podľa Nariadenia o právach dotknutých osôb (vybavovanie žiadostí dotknutej osoby)
 2. Na účely plnenia povinností podľa Nariadenia a preukazovanie existencie súhlasu v určitom období v prípade odvolaného súhlasu
 3. V prípade, že je to nevyhnutné tak aj na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov  Spoločnosti.

Právnym základom je pre účel

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť prevádzkovateľa vybavovať žiadosti dotknutých osôb podľa čl 12 a nasl. Nariadenia
 2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť preukazovať existenciu súhlasov a plniť ďalšie povinnosti podľa čl. 24 Nariadenia
 3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania po dobu 4 rokov od vybavenia žiadosti alebo odvolania súhlasu. V prípade účely preukazovania, obhajovania a  nárokov po dobu existencie týchto nárokov až do úplného vysporiadania.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

 • Príjemcovia marketingových oznamov

Dotknuté osoby:  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú alebo boli zákazníkmi Spoločnosti alebo kontaktnou osobou zákazníka, alebo ktoré sa prihlásili do emailového zoznamu marketingových kontaktov Spoločnosti (udelili súhlas na zasielanie marketingových oznamov).

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Meno a priezvisko, emailová adresa, príp. telefónne číslo, adresa

Účel

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • zasielania marketingových oznamov o produktoch a činnosti Spoločnosti, zasielania ponúk

Právnym základom je

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  oprávnený záujem Spoločnosti – priamy marketing – pre zákazníkov a kontaktné osoby zákazníkov, ktorí už nakupovali tovary alebo služby Spoločnosti
 2. Čl. 6 ods. 1 písm. a) súhlas – v prípade dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a súhlasu na zasielanie marketingových oznamov (newslettrov) a ponúk prostredníctvom emailovej komunikácie

Doba spracúvania Po dobu 3 rokov od posledného nákupu v prípade oprávneného záujmu, po dobu do odvolania súhlasu alebo doby uvedenej v súhlase v prípade súhlasu.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov podľa právneho základu  (oprávneného záujmu) na priamy marketing.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

 • Iné dotknuté osoby

Pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na adrese info@jona-technology.com

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. V prípade spracúvania na priamy marketing máte právo namietať kedykoľvek. Práva si môžete uplatniť emailom na adrese info@jona-technology.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. V prípade, že ide o námietku voči priamemu marketingu, uplatňuje sa odhlásením sa zo zoznamu, na ktorý sa posielajú marketingové oznamy, na linku pripojenom v emailovej príp. sms komunikácii.

Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na Vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o Vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.

Právo na opravu, aktualizáciu

Pri poskytovaní údajov je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.

Právo na výmaz a právo na zabudnutie

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

Právo na prenosnosť

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.

Uplatnenie práv

Vaše práva si môžete uplatniť kedykoľvek e-mailom na adrese info@jona-technology.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

 • Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvané Spoločnosťou môžu byť poskytnuté týmto kategóriám príjemcov:

 1. Externí pracovníci a dodávatelia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Spoločnosti práce alebo služby, súvisiace s predmetom činnosti Spoločnosti, napríklad realizujú časti zákaziek alebo doručujú výrobky Spoločnosti a môžu na to potrebovať niektoré osobné údaje dotknutých osôb
 2. Účtovní, daňoví a právni poradcovia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Spoločnosť služby účtovného, daňového alebo právneho poradenstva.
 3. IT služby a IT platformy, sociálne siete: Fyzické a právnické osoby so sídlom EÚ, ktoré sú autormi, prevádzkovateľmi alebo správcami elektronických platforiem alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých Spoločnosť komunikuje so zákazníkmi, s účastníkmi vzdelávania, alebo inými dotknutými osobami.
 •  Poskytovanie osobných údajov elektronicky osobami do 16 rokov

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej webovej stránky, získajte povolenie svojho rodiča/zákonného zástupcu. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli osobné údaje, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich osobné údaje.